ANBI

Met ingang van 01-01-2017 is Stichting SchuldHulp Rhenen door de Inspecteur der Belasting aangemerkt als ANBI-instelling. 

Algemeen

SchuldHulpMaatje Rhenen is een activiteit van Stichting HulpMaatje Rhenen

Algemene gegevens Stichting HulpMaatje Rhenen

Naam: Stichting HulpMaatje Rhenen

RSIN: 855878198 

KvK: 64848221 

IBAN: NL57 RABO 0192 0068 43 

Doelstelling

Wij stellen ons ten doel het voorkomen en oplossen van financiële schuldenproblematiek van particulieren, geïnspireerd door Bijbelse motivatie. De stichting zet daarvoor SchuldHulpMaatjes in die werken op vrijwillige basis en die voor dit maatjeswerk slechts aanspraak kunnen maken op de binnen de stichting afgesproken onkostenvergoedingen. De SchuldHulpMaatjes dienen (her)gecertificeerd en geregistreerd te zijn.

Beleid

De stichting is in december 2015 opgericht en heeft als doelgroep de gehele lokale bevolking van Rhenen, Achterberg en Elst. Iedere hulpvraag die Schuldhulpmaatje Rhenen bereikt wordt in behandeling genomen en beoordeeld door een van onze coördinatoren. Op basis van deze intake wordt de hulpvrager of gekoppeld aan een schuldhulpmaatje of doorverwezen naar andere instanties. 
Wij richten ons op nauwe samenwerking met de Gemeente Rhenen en haar uitvoerende organisaties zoals het BAC, de plaatselijke diaconieën, de lokale vrijwilligersinitiatieven als Voedselbank, Noodfonds en Netwerk voor Nieuwkomers.

Onze missie

SchuldHulpMaatje is een landelijk initiatief van de kerken in Nederland.
Onze Rhenense vrijwilligers bieden hulp aan mensen uit onze gemeente, die te maken hebben met (dreigende) schulden. Zonder oordelen en snel. Om een vicieuze cirkel van schulden te voorkomen, richten zij zich voor de langere termijn ook op zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag. En je mag bij een maatje altijd opnieuw aankloppen voor advies of hulp bij je financiën.

Wij werken volgens de door SchuldHulpMaatje Nederland ontwikkelde aanpak. Dit garandeert:

Onze visie

Schulden los je alleen op door structurele hulp, waarbij mensen leren zelf regie te nemen over hun financiële situatie. Wij bieden  met onze vrijwilligers hulp aan het toenemend aantal mensen met schulden. Op een eigentijdse wijze. Ons uitgangspunt is dat je iemand in moeilijkheden niet in de steek laat. Wij gaan naast mensen met schulden staan. En samen kijken en leren we hoe zij vrij kunnen komen van een (dreigende) schuld. Iedereen die hulp nodig heeft bij financiële problemen, kan rekenen op de steun van onze maatjes. Ongeacht geloof, ras, geaardheid of afkomst.
Voorkomen van schulden is natuurlijk het beste. Daarom geven we ruime aandacht aan vroeg-signalering en preventie. Wie de cirkel van schulden doorbreekt of weet te voorkomen is pas echt vrij.

Schuldhulpmaatje landelijk

De landelijke organisatie van Schuldhulpmaatje draagt zorg voor het opleiden van onze schuldhulpmaatjes aan de hand van studiemateriaal en terzake kundige docenten. Daarnaast verzorgen zij de jaarlijkse actualisatie van de kennis van de schuldhulpmaatjes. Er worden nieuwsbrieven uitgegeven en men zorgt voor het verder uitrollen van het initiatief in Nederland. De politiek in Den Haag wordt actief benaderd en men zoekt publiciteit om de landelijke bekendheid te vergroten. Mede met financiële ondersteuning vanuit de landelijke overheid, worden projecten opgezet en onderzoeken gedaan naar de schuldenproblematiek in Nederland en de oplossingen daarvoor. Indien gewenst wordt er ondersteuning geboden op het gebied van fondsenwerving. 

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning, ze hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten. SchuldHulpMaatjes werken op uitsluitend op vrijwillige basis en kunnen slechts aanspraak maken op de binnen de Stichting afgesproken onkostenvergoedingen.

Doelen 2020

In 2020 willen wij groeien met het cliëntenbestand door te werken aan versteviging van ons netwerk. Zowel de plaatselijke diaconieën als lokale initiatieven als Voedselbank, Noodfonds en Netwerk voor Nieuwkomers, willen wij van harte motiveren om hulpvragers door te verwijzen naar onze maatjes. Het aantal maatjes willen wij stabiel houden op minimaal 15 gecertificeerde maatjes. Daarnaast willen wij nog een aantal verbeteringen doorvoeren in onze interne organisatie. Wij zien kansen om sneller te leren van ervaringen door onze maatjes meer intervisie te bieden, meer feedback te vragen van onze cliënten en onze coördinatoren een grotere rol te geven in de coaching van de maatjes.

Bestuurssamenstelling

Kees Jochemsen Voorzitter
Jaco van den Broek Secretaris
Dick Kool  Penningmeester
Tjark Struif Bonkes Algemeen Bestuurslid
Hannah van der Tang    Algemeen Bestuurslid

 

 

 

 

Vertrouwenspersoon: G.M. Eerland

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning, ze hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.
SchuldHulpMaatjes werken op uitsluitend op vrijwillige basis en kunnen slechts aanspraak maken op de binnen de Stichting afgesproken onkostenvergoedingen.

 

Financiële verantwoording

De verslaglegging van de financiele resultaten kunt u hier aantreffen

2015/2016 (verlengd boekjaar)

2017

2018

2019

Jaarverslag

jaarverslag 2018

jaarverslag 2019